Как взискателя може да се превърне в длъжник на длъжника си

                                                                               /Тълкуване на екипа/

Според вече добилото достатъчна известност Тълкувателно решение на ВКС, постановено по тълкувателно дело 2/2013 от 26 юни 2015г при не предприемане на действия по принудително изпълнение от страна на взискателя в срок до 2 години, изпълнителните дела се прекратяват по силата на закона /без да е налице изричен акт от ЧСИ в тази насока/. Като следствие на това прекратяване, съдебния изпълнител трябва да вдигне и то служебно всички наложени към този момент обезпечения: възбрани и запори. 

Какво обаче ще стане, ако ЧСИ не вдигне обезпеченията и съответно не прекрати изпълнителното дело ? Т.е ако имате наложен запор на заплатата /по който постъпват суми/, след изминаване на този двугодишен срок или иначе казано: след като взискателя е бездействал две години, а на вторият ден, след този срок, реши да поиска да ви бъде наложен запор на заплатата, на средствата в банката или да поиска опис на имуществото Ви ?  

Ще се обогати – неоснователно! Чл. 55 ал. 1 от ЗЗД казва следното: „ Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне”  Т.е кредиторът ще е получил нещо /определена сума пари/ при прекратено /по силата на закона/ производство и ще трябва да ги върне !

В съдебната практика вече се откриват и няколко решения в тази насока, по силата на които: получилият неправомерно парични средства кредитор, следва да ги върне на своя длъжник, поради това, че се е обогатил неоснователно с тях.