ПОКУПКА НА ИМОТ С ТЕЖЕСТИ

 

Покупката на имот от публична продан дава много по-голяма сигурност за купувача в сравнение с покупката на имот от свободния пазар.

Възможно ли е обаче да се закупи имот от длъжник, респективно да бъде продаден такъв имот при положение, че върху последния има наложена възбрана или е учредена ипотека ?

Отговорът на този въпрос е положителен но стъпките и действията, които ще бъдат предприети следва да са добре обмислени и консултирани със специалисти в областта.

Сделките са предпочитани с оглед на възможността да се избегне конкуренцията на други купувачи при обявена публична продан на имота или ако последния е оценен на много над реалната му цена, като при тази хипотеза участието в търг се обезсмисля предвид направената оценка.

Необходими условия:

На първо място е необходимо да имате съгласието на собственика на имота за извършване на покупко-продажба. Необходимо е да има и съгласие на неговия кредитор, които да приеме размера на покупната цена. Тук се открояват две възможности: директно плащане на кредитора или плащане по сметка на съдебния изпълнител преди изповядване на сделката по нотариален ред. При директното плащане на кредитора, задължително условие е наличието на писмено съгласие за заличаване на учредената върху имота тежест, след получаване на покупната цена. Често, в практиката, тези въпроси се уреждат с тристранно споразумение, сключено между продавача, неговият кредитор и евентуалният купувач. Тук цената е въпрос на свободно договаряне.

Внимание за известни подводни камъни:

1. Възможно е върху имота да има няколко възбрани, което означава, че договорката с единия кредитор няма да освободи имота и заплахата от това да се заплати чужд дълг е напълно реална.

2. Възможно е и възбраната да е само една но по изпълнителното дело да са присъединени няколко кредитора на същия длъжник включително и НАП за установени публични задължения.

3. Възможно е при проведените разговори и в сключените споразумения да не са предвидени таксите и разноските на съдебния изпълнител, пред който изпълнителното дело е висящо, като при тази ситуация дори и при изрично желание от страна на кредитора за заличаване на наложените възбрани и /или ипотеки, последното на практика да не се случи.

При всички случаи, препоръчваме консултация със специалист в областта!