Законодателни промени (2017г.) - Възможности и Решения.

        След влизане в сила на промените в гражданско – процесуалния кодекс, се сложи край на безконтролното снабдяване с изпълнителни листи срещу граждани и фирми в стотиците арбитражни съдилища в България. От средата на месец февруари се забелязва, че фирмите за събиране на задължения, подават исканията си вече пред граждански съд, което от друга страна улеснява защитата срещу подобни действия.

          В резултат и при навременна реакция, често се достига до обезсилване на заповедите за незабавно изпълнение и издадените въз основа на тях изпълнителни листи. Често пъти се постига и редуциране на прекомерно високите лихви и такси, начислени върху кредитите.

        Следва да обърнем внимание, че редуцирането на лихвите и таксите, дори при висящи изпълнителни дела, би могло да се постигне във всеки един момент, но при определени условия. Предпоставките и възможностите ви са различни и зависят най-вече от времето, през което се намирате в забава.

  1. При стари задължения (кредити и изпълнителни дела), от началото на годината се

забелязва следната тенденция: Кредитни агенти или служители в банкови или небанкови институции се свързват най-често по телефона със своите клиенти и предлагат на пръв поглед отлични „оферти” Предложенията се изразяват в следното: плащане  от ваша страна на 40-50 % от цялото задължение и опрощаване на остатъка.

      При получаване на такова или подобно предложение, нашият съвет е първо да проучите ситуацията около вашия кредит или изпълнително дело, тъй като зад драстичното опрощаване на част от дълга ви, обикновено се крие сериозна причина.  

      Противно на всички очаквания, ние твърдим, че тези задължения най-лесно могат да бъдат погасени/изпълнителните дела – прекратени и задълженията – изчистени.

  1. При по-нови задължения – това са кредити, намиращи се в забава в период не по-голям

от година/две. Тези кредити вече са преминали етапа на активна работа по тях. За кредитора (или съдебния изпълнител), вече е ясно имущественото ви състояние. Проучването при тях е приключило и информацията е налична.

      Според нас, по тези кредити, активната страна трябва да сте вие. Вашият кредитор е наясно с имущественото ви състояние и всяко едно предложение, изхождащо от вас, би следвало да бъде преценено поотделно. Разбира се, тук също важи правилото за предварително проучване на ситуацията около задължението ви, защото при определени условия и предпоставки, по-разумният подход би бил по-различен.

  1. Новообразувани дела. Навременната реакция в тези ситуации може да ви спести доста

главоболия. Не отлагайте ! Тук преговорите и предложенията не са актуални. След като вашият кредитор е решил да предприеме съдебни действия срещу вас, то пасивното ви поведение само ще го улесни.

      При всяко едно положение, при условие, че имате пълна и ясна представа какво се случва с вашия необслужван кредит ще можете и да реагирате и ще бъдете в състояние да намерите вярното решение.

 

За да получите повече информация не се колебайте да се свържете с нас!