Измененията в ГПК - част 2

                                                                                    Несеквестируем доход

 

        Измененията в ГПК, уреждащи начина на изпълнение върху трудово възнаграждение, са една от сполучливите промени.

         Преди промените, колебанията бяха много. Въпреки наличното тълкувателно решение по въпроса за много работодатели/счетоводители, както и за повечето длъжници, липсваше яснота. Не беше ясно каква част от заплатата/пенсията следва да се удържа. Някой работодатели удържаха част от минималната работна заплата, а други – смятаха коректно и оставаха  за получаване пълният размер на минималното възнаграждение, като правиха удръжки върху разликата.

      С направените промени, въпросът изглежда изяснен.

      На първо място, запорът върху заплатата ще може да произведе действие, само ако лицето получава възнаграждение, в размер: над минималната работна заплата за страната. ( в цифри: ако за 2018г., минималната работна заплата действително се повиши до сумата от 510лв., то това ще бъде сумата, която няма да подлежи на запор и върху която няма да могат да се удържат суми. (за 2017г. си я знаем…)

    На второ място: Лицата, получаващи възнаграждение, в размер над минималната работна заплата ще получават удръжки както следва:

      Ако възнаграждението е между една минимална работа заплата до двукатният й размер,

удръжката ще е 1/3 ако нямате непълнолетни деца и 1/4 ако имате такива. В цифри: ако получавате 800лв., то 460лв. не се коментира (минималната работна заплата не подлежи на запор), а разликата, в размер на 340лв. се дели на 3 или на 4, в зависимост от това дали имате деца, които издържате или не. Ако имате такива, удръжката ще е 85лв., а ако нямате: 113лв.

      Важно: получената след удръжката сума, се прибавя към минималната работна заплата и следва да си я получите.

     По същият начин се процедира ако получавате суми, в размер между двукратният и четирикратният размер на заплатата.

     В хипотеза, че получавате възнаграждение, в размер над четирикратния такъв, то удръжката ще е горницата над двукратния размер на минималната работна заплата ако нямате деца и два пъти и половина над минималната заплата, ако имате не пълнолетни деца, които издържате.

 

  Втора важна промяна:

  В хипотеза, че заплата ви постъпва по банкова сметка, върху която има запор от ЧСИ: Банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата и сумите до нейния размер ще може да си ги получите свободно.

 Второ задължение на банката е да уведоми съдебния изпълнител за причините, поради които не изпълнява или изпълнява частично запора, а съдебният изпълнител в едноседмичен срок следва да посочи и уведоми банката за сумите, които трябва да удържа за в бъдеще, спазвайки правилата, посочени в началото на настоящото изложение.

 

Не може да се налага запор върху:

  • Върху вземания за издръжка
  • Стипендии (освен ако задължението не е за издръжка)
  • Помощи и други обезщетения, съгласно друг нормативен акт.