Изменения ГПК – част 3 - ВЪЗРАЖЕНИЕ!!!

  ВЪЗРАЖЕНИЕ!!!

  Едно от съществените изменения в кодекса е свързано с възможността за подаване на възражения в определения от закона срок. Измененията са толкова съществени, че променят в цялост хода на заповедното производство.

     Разбира се, остана възможността на банките да се снабдяват със заповед за изпълнение и изпълнителен лист само въз основа на извлечения от книги, но възможността за подаване на възражение срещу такива заповеди, значително се увеличи.

      За разлика от старите правила, с направените изменения, законодателят задължи Съда и/или съдебният изпълнител да „издирят” длъжника и да му съобщят за предявените срещу него претенции.  Посещенията на съдебните призовкари ще се случват в рамките на месечен срок, чрез най-малко три посещения на адреса, едно от които в неработен ден. Възложени са и правомощия на Съда да прави служебни справки за адресната регистрация на длъжника и за неговата месторабота. Следователно, с направените промени, е напълно реално и възможно да си получите призовката директно от вашия работодател. 

     Вече получили заповедта за изпълнение, пред вас се откриват няколко възможности:

  • Да платите в срока за доброволно изпълнение и да възразите срещу издадената заповед
  • Единствено да възразите (без да се посочват причините)
  • Да възразите и да поискате спиране на изпълнителното дело. Въпросното спиране трябва

да е мотивирано с писмени доказателства. Последното изменение е значително, тъй като по старите правила за подобно спиране се изискваше представените доказателства да бъдат „убедителни”. Сега, думата: „убедителни” е премахната и вероятно само съдебната практика ще отговори на въпроса: Какви точно доказателства следва да се представят при поискано спиране на едно изпълнително дело.

     С направените изменения става на практика невъзможно да ви осъдят без да знаете! В хипотеза, че не живеете на посоченият в документа за самоличност адрес и не работите никъде, следва да ви се назначи особен защитник (служебен адвокат), който да отговаря за делата ви. Ще е невъзможно и да се провежда принудително изпълнение срещу вас в тази хипотеза.

    Важно!

    Горните правила ще важат само за първото „връчване”.  Веднъж вече получили заповедта за изпълнение или поканата за доброволно изпълнение ще е необходимо да си оставите при съдебния изпълнител или в съда актуален адрес, на който адрес да ви се изпращат книжата.

 

     С измененията, се даде възможност на длъжниците да направят и друго възражение – такова за НЕсъразмерност. Принципът, макар и не добре формулиран (според нас ), има следната идея: Да се попречи на кредиторите да искат и налагат множество запори и възбрани върху малко (в парична равностойност ) задължение. Като пример: За 3000лв. дълг – две възбрани върху два недвижими имота. Според законодателя, това ще е явно несправедливо, тъй като тези 3000лв. (например) ще могат да се съберат от запор върху трудово възнаграждение.

   Според нас, това изменение е „опасно” и не е в интерес на кредиторите.  Според нас, ще зачестят жалбите от страна на кредиторите срещу откази на частните съдебни изпълнители да налагат повече от една възбрана/запор. Изменението не е практически и юридически оправдано. При наличен принцип за несеквистируемост на единственото жилище на длъжника, то за последния няма да е проблем да си „прехвърли” не възбранените имоти, като остане само с един (явяващ се несеквистируем ) По този начин на взискателя ще му се наложи да води дела, с които ще цели да докаже, че прехвърлянето е направено с цел да го увреди.  

Естествено, бъдещето ще покаже дали този принцип ще сработи или не.

За повече информация  можете да ни пишете или да ни позвъните!

office.publichnaprodan@gmail.com

www.facebook.com/Publichnaprodan